Day: October 18, 2021

ข้อเสียของการเสพติดคลิปหลุดมากไปข้อเสียของการเสพติดคลิปหลุดมากไป

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการเสพคลิปหลุดอาจจะส่งผลกระทบให้ผู้เสพติดประสบปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศ แม้ว่ามันอาจจะดูเหมือนสื่อกระตุ้นเรื่องเพศก็จริง แต่การรับรู้สื่อทางเพศผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย อาจส่งผลให้มนุษย์ได้รับผลกระทบจากสื่อลามกที่กระตุ้นสมองของเราอย่างเกินพอดี มนุษย์เราเสพสื่อลามกกันมาตลอดเวลาในห้วงประวัติศาสตร์ มีการค้นพบภาพปูนปั้นนูนต่ำที่แสดงกิจกรรมการร่วมเพศของมนุษย์ในซากปรักหักพังของเมืองปอมเปอี ในอิตาลี ที่ถูกภูเขาไฟวิสุเวียสพ่นลาวาเข้าทับถมเมื่อกว่าสองพันปีก่อน มาจนถึงตอนนี้ที่ความก้าวหน้าทางอินเทอร์เน็ตทำให้การเข้าถึงคลิปหลุดพุ่งทะยานไปถึงจุดสูงสุด