Day: September 22, 2021

พัฒนาการจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นพัฒนาการจากวัยเด็กสู่วัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กในหลาย ๆ ด้าน และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นอย่างมาก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความสับสน ความว้าวุ่น และนำไปสู่การสร้างปัญหาต่าง ๆ ขึ้นได้ การเรียนรู้และเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นจึงมีความสำคัญเพื่อการเตรียมพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม เพราะบางคนตกใจเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลง หรือตกใจเมื่อตัวเองมีอารมณ์เวลาดูหนังอาร์เกาหลี วัยรุ่น (Adolescence) เป็นวัยที่มีอายุตั้งแต่ 12-22 ปี เป็นพัฒนาการของมนุ